آرشیو برای آوریل 2017

آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۶

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه ابعادسازمان یادگیرنده  براساس مدل مارسیک و واتکینز(DLOQ) ،هدف: ارزیابی سازمان ها در ابعاد یادگیری فردی، تیمی و سازمانی تعداد سوال: ۴۳ تعداد مولفه (عوامل): ۳ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی ،هدف: بررسی ابعاد ساختار سازمانی. تعداد سوال: ۱۴ تعداد ابعاد (عوامل): ۵ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: ندارد منبع: ندارد نوع فایل: ورد – DOC – DOCX   منبع: ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه ابعاد هوش عاطفی  ،هدف: بررسی ابعاد مختلف هوش عاطفی.   تعداد سوال: ۲۰ تعداد ابعاد (عوامل): ۵ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: ندارد منبع: ندارد نوع فایل: ورد – DOC – DOCX   منبع: نامشخص ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه ابعاد مدیریت زمان  ،هدف: بررسی ابعاد مختلف مدیریت زمان در افراد تعداد سوال: ۱۴ تعداد ابعاد (عوامل): ۳ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد نوع فایل: ورد – DOC – ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه ابعاد چهارگانه مدیریت زمان  ،هدف: بررسی ابعاد چهارگانه مدیریت زمان (تدوین اهداف و اولویت بندی، مکانیک مدیریت زمان، کنترل بر زمان، برقراری نظم و سازماندهی) تعداد سوال: ۲۰ تعداد ابعاد (عوامل): ۴ شیوه نمره گذاری و تفسیر ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه ۱۶ عاملی شخصیت کتل  ،هدف: ارزیابی عوامل ۱۶ گانه شخصیت تعداد سوال: ۱۸۴ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد نوع فایل: ورد – DOC – DOCX   منبع: فتحی آشتیانی، ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه پنج عاملی ذهن آگاهی بایر  ، هدف: ارزیابی عناصر ذهن آگاهی که از ۵ جنبه مختلف (مشاهده، توصیف، عمل همراه با آگاهی، عدم قضاوت به تجربه درونی، و عدم واکنش به تجربه درونی) تعداد سوال: ۳۹ تعداد ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسش نامه سنجش خستگی بينایی كاربران پايانه هاي تصويری ،هدف: سنجش خستگی بينایی كاربران پايانه های تصويری از ابعاد مختلف (استرين چشمی، اختلال ديد، اختلال سطح چشم، مشكلات خارج چشمی) تعداد سوال: ۱۵ تعداد ابعاد (عوامل): ۴ شیوه نمره گذاری و ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه‌ی رضایت شغلی بری فیلد و روث ،هدف: ارزیابی میزان رضایت شغلی تعداد سوال: ۱۹ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: ندارد منبع: دارد نوع فایل: ورد – DOC – DOCX   منبع: Brayfield ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مدیریت مشاوره

پرسشنامه انتقال دانش ضمنی مدیران از دیدگاه کارکنان، هدف: ارزیابی انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان تعداد سوال: ۱۳ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: ندارد منبع: نامشخص نوع فایل: ورد – DOC – ...
0