آرشیو برای می 2017

آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۶

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمنس که هدف آن سنجش میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی در میان محصلان و دانشجویان می باشد. تعداد سوال: ۲۹ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد نوع فایل: ورد – DOC – ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه انگیزه پیشرفت که هدف آن ارزیابی انگیزه ای پیشرفت در جامعه است. تعداد سوال: ۲۹ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد نوع فایل: ورد – DOC – DOCX   منبع: ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه انگيزه حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی که هدف آن بررسی عوامل موثر بر انگيزه حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی (پیروزی و لذت، هویت ورزشي و تیمي، وفاداری تیمي، علاقه و دسترسي، تعامل اجتماعي، موقعیت اجتماعي، موقعیت فني و اجرایي) می ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی که هدف آن سنجش انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی (نگرش اهمیت یادگیری زبان خارجی، انگیزه والدین برای یادگیری زبان خارجی فرزندان) می باشد. تعداد سوال: ۳۷ تعداد ابعاد (عوامل): ۲ شیوه نمره گذاری ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام  (MPS)  که هدف آن بررسی نگرش های کارکنان در زمینه شغل کنونی آنها در سازمان از ابعاد مختلف (تنوع مهارت، هویت شغل، اهمیت شغل، استقلال، بازخورد شغل) می باشد. تعداد سوال: ۱۵ تعداد ابعاد ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه انگیزش سازمانی که هدف سنجش میزان انگیزش کارکنان در سازمان می باشد. تعداد سوال: ۳۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد نوع فایل: ورد – DOC – DOCX   منبع: ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه انگيزش شرکت سالمندان در فعاليت بدنی که هدف آن ارزيابي انگيزش سالمندان از شركت در فعاليت بدني (در سه سطح درون فردی، بين فردی، و اجتماعی) می باشد. تعداد سوال: ۳۵ تعداد ابعاد (عوامل): ۳ شیوه نمره گذاری و تفسیر ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه انگيزه هاي مشاركت زنان در ورزش مرتضايي و همكاران (۱۳۹۳) که هدف آن بررسي انگيزه زنان از مشاركت در ورزش از ابعاد مختلف (لذت و آرامش، كسب موفقيت و شناخت، بعد اجتماعي، تناسب اندام، سلامتي و بهداشت، برتري طلبي، پيشگيري ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن که هدف آن اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری چه از لحاظ ساخت فیزیکی و چه از لحاظ ویژگی های روانی می باشد. تعداد سوال: ۴۱ شیوه نمره گذاری ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه اندازه گیری نگرش های صمیمانه ۵۰ ماده ،جملات این پرسشنامه، به احساسات و نگرش های شما درباره دیگران، هم چنین به روابطی که با آن ها برقرار می کنید، مربوط می شود. این جملای مخصوصا نزدیکی، صمیمیت ...
0