پرسشنامه الکس تیمیاي تورنتو (TAS) (دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار)

پرسشنامه الکس تیمیاي تورنتو (TAS) (دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار)

- درپرسشنامه, روانشناسی, علوم تربیتی, مشاوره
337
0
پرسشنامه

پرسشنامه الکس تیمیاي تورنتو (TAS) (دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار) که هدف آن بررسی میزان الکس تیمیا یا دشواری در بروز هبجان ها و ابعاد آن (مقیاس دشواری در تشخیص احاساست، مقیاس دشواری در توصیف احساسات، مقیاس تفکر با جهت گیری خارجی) می باشد.

  • تعداد سوال: ۲۰
  • تعداد خرده مقیاس: ۳
  • شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد
  • روایی و پایایی: دارد
  • منبع: دارد
  • نوع فایل: ورد – DOC – DOCX

 

منبع:

ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، ﻧﻴﻤـﺎ (۱۳۷۸). ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ و اﻓﺸﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در رواندرﻣﺎﻧﮕﺮي. رﺳﺎﻟﻪ دوره دﻛﺘﺮي رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ. داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.

ﻣﺤﻤﺪ، ﺳـﻌﻴﺪ (۱۳۸۰). ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻛﻮﻟﻴـﺖ اوﻟﺴﺮوز و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ. ﭘﺎﻳـﺎنﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان.

– Bagby, R. M., Parker, J. D. A., & Taylor, G. J. (1994). The  twenty-item Toronto Alexithymia Scale-I. Item selection  and cross-validation of the factor structure. Journal of  Psychosomatic Research, 38, 23-3

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

جهت دانلود پرسشنامه الکس تیمیاي تورنتو (TAS) (دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار) برروی دکمه زیر کلیک کنید


خرید و دانلود فایل

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان الکس تیمیا یا دشواری در بروز هبجان ها و ابعاد آن (مقیاس دشواری در تشخیص احاساست، مقیاس دشواری در توصیف احساسات، مقیاس تفکر با جهت گیری خارجی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است.

روایی و پایایی پرسشنامه

ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ، (۲۰۰۲) آﻟﻔـﺎي اﻳـﻦ ﻣﻘﻴــﺎس را در ﻧﻤﻮﻧــﻪ اﻳﺮاﻧــﻲ، ﺑــﺮاي دﺷــﻮاري در ﺗــﺸﺨﻴﺺ اﺣﺴﺎس ﻫﺎ ۷۴/۰، ﺑﺮاي دﺷﻮاري در ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺣﺴﺎس ﻫﺎ ۶۱/۰ و ﺑــﺮاي ﺗﻔﻜــﺮ ﻣﺘﻮﺟــﻪ ﺑﻴــﺮون ۵۰/۰ ﺑــﻪ دﺳــﺖ آورده اﻧــﺪ. ﻣﺤﻤــﺪ (۱۳۸۰) اﻋﺘﺒــﺎر ﻛــﻞ ﻣﻘﻴــﺎس را در ﻧﻤﻮﻧــﻪ اﻳﺮاﻧــﻲ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روش دوﻧﻴﻤﻪﻛﺮدن و ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ۷۴/۰ و ۷۲/۰ و رواﻳﻲ ﻣﻘﻴـﺎس را ۰/۸۵ ﮔﺰارش ﻛﺮد.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی

دانلود رایگان پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی