آرشیو برای نوامبر 2017

آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۶

آموزش خطاهای شناختی
روانشناسی علوم تربیتی کارگاه مشاوره

دانلود مجموعه آموزش خطاهای شناختی آموزش خطاهای شناختی، الگوهای تفکر اغراق شده یا غیر منطقی هستند که برای فرد نهادینه شده‌اند و باعث وضعیت ناخوشایند روانی فرد مخصوصا افسردگی، اضطراب و .. می‌شوند. به عبارت دیگر تحریفات شناختی ...
0