پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری اگرت و اولاگا که هدف آن بررسی میزان ارزش درک شده توسط مشتری می باشد. تعداد سوال: ۱۵ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد نوع ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه ارزیابی قابلیتهای یادگیری سازمانی گومز و همکاران (OLC) فدراسیونهای ورزشی ایران که هدف آن ارزیابی قابلیتهای یادگیری سازمانی (OLC) فدراسیونهای ورزشی ایران از ابعاد مختلف (تعهد مدیریت برای یادگیری، تعهد دید سیستمی، فضای باز و آزمایشگری، انتقال و یکپارچه سازی ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین (کریستودوئیلیدز و همکاران، ۲۰۰۶) که هدف آن سنجش ارزش ویژه برندهای آنلاین از ابعاد مختلف (ارتباط عاطفی، تجربه آنلاین، ماهیت خدمات رسانی پاسخ گو، اطمینان، اجرا) می باشد. تعداد سوال: ۱۲ تعداد ابعاد (عوامل): ۵ ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه آرزوهای شغلی زنان گری و همکاران (CAS)  که هدف آن سنجش آرزوهای شغلی زنان می باشد. تعداد سوال: ۸ تعداد ابعاد (عوامل): ۲ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد منبع: دارد نوع فایل: ورد – DOC – DOCX   ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

 پرسشنامه انواع زورگویی در دانش آموزان از دیدگاه دبیران که هدف آن بررسی انواع زورگویی در دانش آموزان از دیدگاه دبیران (فیزیکی، کلامی، جنسی) می باشد. تعداد سوال: ۱۵ تعداد ابعاد (عوامل): ۳ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمنس که هدف آن سنجش میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی در میان محصلان و دانشجویان می باشد. تعداد سوال: ۲۹ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد نوع فایل: ورد – DOC – ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه انگیزه پیشرفت که هدف آن ارزیابی انگیزه ای پیشرفت در جامعه است. تعداد سوال: ۲۹ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد نوع فایل: ورد – DOC – DOCX   منبع: ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه انگيزه حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی که هدف آن بررسی عوامل موثر بر انگيزه حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی (پیروزی و لذت، هویت ورزشي و تیمي، وفاداری تیمي، علاقه و دسترسي، تعامل اجتماعي، موقعیت اجتماعي، موقعیت فني و اجرایي) می ...
0
پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره

پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی که هدف آن سنجش انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی (نگرش اهمیت یادگیری زبان خارجی، انگیزه والدین برای یادگیری زبان خارجی فرزندان) می باشد. تعداد سوال: ۳۷ تعداد ابعاد (عوامل): ۲ شیوه نمره گذاری ...
0