ابعاد عملکرد مالی در سازمان

ابعاد عملکرد مالی در سازمان

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مدیریت مشاوره
پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی با هدف بررسی میزان اعمال مدیریت ارزش، کنترل ریسک و کنترل هزینه در سازمان های دولتی تعداد سوال: ۲۱ تعداد ابعاد (عوامل):۳ ...
0