امتیازدهی پرسشنامه تبلیغات شفاهی

امتیازدهی پرسشنامه تبلیغات شفاهی

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مدیریت مشاوره
پرسشنامه تبلیغات شفاهی (دهان به دهان) با هدف ارزیابی اثربخشی تبلیغات شفاهی از ابعاد مختلف (شدت تبلیغات شفاهی، ظرفیت مثبت تبلیغات شفاهی، ظرفیت منفی تبلیغات شفاهی، محتوای تبلیغات شفاهی، ...
0