حذف شرط: پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین (کریستودوئیلیدز و همکاران، 2006) پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین

حذف شرط: پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین (کریستودوئیلیدز و همکاران، 2006) پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین (کریستودوئیلیدز و همکاران، ۲۰۰۶) که هدف آن سنجش ارزش ویژه برندهای آنلاین از ابعاد مختلف (ارتباط عاطفی، تجربه آنلاین، ماهیت خدمات رسانی پاسخ گو، اطمینان، ...
0