خریدپرسشنامه عوامل موثر بر خودباختگی فرهنگی

خریدپرسشنامه عوامل موثر بر خودباختگی فرهنگی

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه عوامل موثر بر خودباختگی فرهنگی (از خودبیگانگی فرهنگی) ، هدف: بررسی عوامل موثر بر خودباختگی فرهنگی (پیشرفت های صنعتی فرهنگ مهاجم، سلب هویت، پرستیژ اجتماعی، ماهواره) می باشد. ...
0