خریدپرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل

خریدپرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ۱۶ عاملی شخصیت کتل  ،هدف: ارزیابی عوامل ۱۶ گانه شخصیت تعداد سوال: ۱۸۴ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد نوع ...
0