خرید پرسشنامه آمادگی برای تغییر الوینگ (2009)

خرید پرسشنامه آمادگی برای تغییر الوینگ (2009)

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه آمادگی برای تغییر الوینگ (۲۰۰۹) کههدف آن ارزیابی آمادگی برای تغییر در سازمان را از دیدگاه کارکنان (اثربخشی ارتباطات داخلی، همکاری برای تغییر و حمایت از تغییر) می ...
0