خرید پرسشنامه ابعاد مدیریت زمان

خرید پرسشنامه ابعاد مدیریت زمان

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ابعاد هوش عاطفی  ،هدف: بررسی ابعاد مختلف هوش عاطفی.   تعداد سوال: ۲۰ تعداد ابعاد (عوامل): ۵ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: ندارد ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ابعاد مدیریت زمان  ،هدف: بررسی ابعاد مختلف مدیریت زمان در افراد تعداد سوال: ۱۴ تعداد ابعاد (عوامل): ۳ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و ...
0