خرید پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

خرید پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر  که هدف آن سنجش میزان اشتیاق در مصرف کنندگان است. تعداد سوال: ۲۲ تعداد ابعاد (عوامل): ۳ شیوه نمره ...
0