خرید پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

خرید پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP) که هدف آن سنجش اخلاق در سازمان می باشد. تعداد سوال: ۵ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران که هدف آن سنجش میزان پایبندی به اصول اخلاقی در کسب و کار می باشد. تعداد سوال: ۸ تعداد خرده مقیاس ...
0