خرید پرسشنامه ارزش رابطه در بازارهای صنعتی اولاگا و همکاران (2005)

خرید پرسشنامه ارزش رابطه در بازارهای صنعتی اولاگا و همکاران (2005)

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ارزش رابطه در بازارهای صنعتی اولاگا و همکاران (۲۰۰۵) که هدف آن بررسی ارزش رابطه در بازارهای کسب و کار از ابعاد مختلف (مزایای محصول، مزایای خدمات، مزایای دانش، مزایای ...
0