خرید پرسشنامه افسردگی بک - فرم کوتاه

خرید پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه ،هدف آن اندازه گیری میزان افسردگی در افراد می باشد. تعداد سوال: ۱۳ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و ...
0