خرید پرسشنامه امنیت روانی

خرید پرسشنامه امنیت روانی

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه امنیت روانی کوتاه ،(فرم کوتاه دانشجویی) که هدف آن سنجش ابعاد مختلف امنیت روانی در دانشجویان می باشد. تعداد سوال: ۱۸ تعداد ابعاد (عوامل): ۴ شیوه نمره ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه امنیت روانی (فرم کامل) ،که هدف آن سنجش ابعاد مختلف امنیت روانی (ناسازگاری محیطی، اعتقاد به خود، اشتیاق به زندگی، افسردگی، احساس سعادتمندی، امنیت اجتماعی، خودآگاهی، پارانویا، اعتمادبه ...
0