خرید پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران

خرید پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران که هدف آن بررسی میزان امنیت شغلی از ابعاد مختلف (تمرکز بر شغل، جابجایی کمتر در شغل، انتخاب شغل مناسب، رضایت شغلی، رضایت اقتصادی، عاطفی ...
0