خرید پرسشنامه انگيزش شرکت سالمندان در فعاليت بدنی

خرید پرسشنامه انگيزش شرکت سالمندان در فعاليت بدنی

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه انگيزش شرکت سالمندان در فعاليت بدنی که هدف آن ارزيابي انگيزش سالمندان از شركت در فعاليت بدني (در سه سطح درون فردی، بين فردی، و اجتماعی) می باشد. تعداد سوال: ...
0