خرید پرسشنامه اهداف تبلیغات

خرید پرسشنامه اهداف تبلیغات

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه اهداف تبلیغات  که هدف آن ارزیابی اهداف تبلیغات از ابعاد مختلف (تبلیغات اطلاع دهنده، تبلیغات متقاعد کننده، تبلیغات یادآوری) می باشد. تعداد سوال: ۱۷ تعداد ابعاد (عوامل): ...
0