خرید پرسشنامه پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو

خرید پرسشنامه پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو ،هدف: بررسی میزان اعمال مدیریت پروژه در سازمان یا اداره تعداد سوال: ۲۲ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و پایایی: ...
0