دانلود رایگان پرسشنامه ابعاد چهارگانه مدیریت زمان

دانلود رایگان پرسشنامه ابعاد چهارگانه مدیریت زمان

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ابعاد چهارگانه مدیریت زمان  ،هدف: بررسی ابعاد چهارگانه مدیریت زمان (تدوین اهداف و اولویت بندی، مکانیک مدیریت زمان، کنترل بر زمان، برقراری نظم و سازماندهی) تعداد سوال: ...
0