دانلود رایگان پرسش نامه سنجش خستگی بينايی كاربران پايانه های تصويری

دانلود رایگان پرسش نامه سنجش خستگی بينايی كاربران پايانه های تصويری

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسش نامه سنجش خستگی بينایی كاربران پايانه هاي تصويری ،هدف: سنجش خستگی بينایی كاربران پايانه های تصويری از ابعاد مختلف (استرين چشمی، اختلال ديد، اختلال سطح چشم، مشكلات خارج چشمی) تعداد ...
0