دانلود پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان (4c)

دانلود پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان (4c)

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان (۴c) که هدف آن سنجش آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان از ابعاد مختلف (ارزش های مشتری پسند، هزینه مشتری، راحتی خرید، روابط با مشتریان) ...
0