دانلود پرسشنامه امنیت اجتماعی زنان

دانلود پرسشنامه امنیت اجتماعی زنان

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه امنیت اجتماعی زنان که هدف آن ارزیابی عوامل موثر بر امنیت اجتماعی زنان (حمايت خانواده، نحوه برخورد ديگران، تعهد مذهبي، اعتماد به نيروي انتظامي، حضور نيروي انتظامي) ...
0