دانلود پرسشنامه انگيزه حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی

دانلود پرسشنامه انگيزه حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه انگيزه حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی که هدف آن بررسی عوامل موثر بر انگيزه حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی (پیروزی و لذت، هویت ورزشي و تیمي، وفاداری تیمي، علاقه و ...
0