دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (MPS)

دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (MPS)

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام  (MPS)  که هدف آن بررسی نگرش های کارکنان در زمینه شغل کنونی آنها در سازمان از ابعاد مختلف (تنوع مهارت، هویت شغل، اهمیت شغل، ...
0