دانلود پرسشنامه اهداف پیشرفت ميدلتن و ميگلي

دانلود پرسشنامه اهداف پیشرفت ميدلتن و ميگلي

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه اهداف پیشرفت ميدلتن و ميگلی  که هدف آن بررسی اهداف پیشرفت تحصیلی از ابعاد مختلف (اهداف تبحری، اهداف رویکرد – عملکرد، اهداف اجتناب – عملکرد)  می باشد. ...
0