دانلود پرسشنامه خشم

دانلود پرسشنامه خشم

پرسشنامه تربیت بدنی روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران هدف: پرسشنامه مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران سنجش ميزان پرخاشگري و خشم رقابتي در ورزشكاران می باشد. ...
0