دانلود پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

دانلود پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) که هدف آن ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه های مختلف (خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش) می باشد. ...
0