دانلود پرسشنامه عملکرد تیم مایکل وست

دانلود پرسشنامه عملکرد تیم مایکل وست

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه عملکرد تیم مایکل وست که هدف آن ارزیابی عملکرد تیم (انگیزه تیم، ترکیب تیم، روابط میان فردی، کوشش، استراتژی مناسب،اثربخشی) می باشد. تعداد سوال: ۱۷ تعداد ابعاد ...
0