دانلود پرسشنامه عملکرد روابط صنعتی لاگس و همکاران (RELPERF)

دانلود پرسشنامه عملکرد روابط صنعتی لاگس و همکاران (RELPERF)

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه عملکرد روابط صنعتی لاگس و همکاران (RELPERF) که هدف آن سنجش مدیریت ارتباط با مشتری از ابعاد مختلف (سیاست ها و فعالیت های ارتباطی، تعهد در رابطه، اعتماد ...
0