دانلود پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی

دانلود پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی که هدف آن بررسی میزان اعمال مدیریت ارزش، کنترل ریسک و کنترل هزینه در سازمان های دولتی می باشد. تعداد سوال: ۲۱ شیوه نمره ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مدیریت مشاوره
پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی با هدف بررسی میزان اعمال مدیریت ارزش، کنترل ریسک و کنترل هزینه در سازمان های دولتی تعداد سوال: ۲۱ تعداد ابعاد (عوامل):۳ ...
0