رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی

رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB) پرسشنامه ارزیابی میزان رفتار شهروندی افراد و ابعاد آن (نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه) تعداد سوال: ...
0