روایی و پایایی پرسشنامه باور به جهان آخرت

روایی و پایایی پرسشنامه باور به جهان آخرت

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه باور به جهان آخرت  ، ارزیابی و تحلیل میزان باور  به جهان آخرت در افراد مختلف تعداد سوال: ۸ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی ...
0