سایت پرسشنامه استاندارد

سایت پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مدیریت مشاوره
پرسشنامه تبلیغات شفاهی (دهان به دهان) با هدف ارزیابی اثربخشی تبلیغات شفاهی از ابعاد مختلف (شدت تبلیغات شفاهی، ظرفیت مثبت تبلیغات شفاهی، ظرفیت منفی تبلیغات شفاهی، محتوای تبلیغات شفاهی، ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه سبک زندگی ارزیابی ابعاد مختلف سبک های زندگی (سلامت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری ها، سلامت روان شناختی، سلامت معنوی، سلامت ...
0