شیوه نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه

شیوه نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه پادوآ (PPI) (اختلال وسواس فكری – عملی) ارزيابي و سنجش ميزان اختلال وسواس فكری و عملی از ابعاد مختلف (وسواس های آلودگی، اجبارهای شست وشو، اجبارهای نظم و ...
0