طریقه نمره گذاری پرسشنامه باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی

طریقه نمره گذاری پرسشنامه باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی ، ارزیابی میزان باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی در افراد تعداد سوال: ۸ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه باور به جهان آخرت  ، ارزیابی و تحلیل میزان باور  به جهان آخرت در افراد مختلف تعداد سوال: ۸ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی ...
0