طریقه نمره گذاری پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر خودباختگی فرهنگی

طریقه نمره گذاری پرسشنامه پرسشنامه عوامل موثر بر خودباختگی فرهنگی

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه عوامل موثر بر خودباختگی فرهنگی (از خودبیگانگی فرهنگی) ، هدف: بررسی عوامل موثر بر خودباختگی فرهنگی (پیشرفت های صنعتی فرهنگ مهاجم، سلب هویت، پرستیژ اجتماعی، ماهواره) می باشد. ...
0