پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان ،منظور از اخلاقیات در این پرسشنامه پنج عنصرتعهدات حرفه ای، ایدئولوژی های اخلاقی، منافع فردی، تعهدات سازمانی وتعهدات اجتماعی می باشد تعداد سوال: ۴۸ ...
0