پرسشنامه اخلاق حرفه اي

پرسشنامه اخلاق حرفه اي

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه اخلاق حرفه ای که هدف آن ارزیابی اخلاق حرفه ای از ابعاد مختلف (مسئولیت پذیری، صادق بودن، عدالت و انصاف، وفاداری ، برتری جویی و رقابت طلبی، احترام به ...
0