پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP)

پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP)

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP) که هدف آن سنجش اخلاق در سازمان می باشد. تعداد سوال: ۵ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی و ...
0