پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری اگرت و اولاگا

پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری اگرت و اولاگا

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری اگرت و اولاگا که هدف آن بررسی میزان ارزش درک شده توسط مشتری می باشد. تعداد سوال: ۱۵ شیوه نمره گذاری و ...
0