پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور

پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور که هدف آن بررسی ارزش ویژه برند مشتری محور از ابعاد مختلف (آگاهی از برند، قدرت پیوندهای برند، مناسب بودن پیوندهای برند، منحصر بفرد ...
0