پرسشنامه ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس

پرسشنامه ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس که هدف آن اندازه گیری ارزش ویژه برند از نظر کارمندان می باشد. تعداد سوال: ۲۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ ...
0