پرسشنامه ارزیابی میزان باور به جهان آخرت در افراد

پرسشنامه ارزیابی میزان باور به جهان آخرت در افراد

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی ، ارزیابی میزان باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی در افراد تعداد سوال: ۸ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه باور به جهان آخرت  ، ارزیابی و تحلیل میزان باور  به جهان آخرت در افراد مختلف تعداد سوال: ۸ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد روایی ...
0