پرسشنامه ارزیابی میزان سخت کوشی

پرسشنامه ارزیابی میزان سخت کوشی

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه عوامل موثر بر خودباختگی فرهنگی (از خودبیگانگی فرهنگی) ، هدف: بررسی عوامل موثر بر خودباختگی فرهنگی (پیشرفت های صنعتی فرهنگ مهاجم، سلب هویت، پرستیژ اجتماعی، ماهواره) می باشد. ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه سخت کوشی ، هدف این پرسشنامه ارزیابی میزان سخت کوشی در افراد است، در زیر جمله هایی درباره زندگی مطرح شده است که افراد غالبا احساس متفاوتی ...
0