پرسشنامه ارزیابی و سنجش

پرسشنامه ارزیابی و سنجش

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB) پرسشنامه ارزیابی میزان رفتار شهروندی افراد و ابعاد آن (نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه) تعداد سوال: ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه پادوآ (PPI) (اختلال وسواس فكری – عملی) ارزيابي و سنجش ميزان اختلال وسواس فكری و عملی از ابعاد مختلف (وسواس های آلودگی، اجبارهای شست وشو، اجبارهای نظم و ...
0