پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده که هدف آن سنجش ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده از ابعاد مختلف (رفتارهای اخلاقی عمومی، اخلاق و موفقیت، تحمل رفتارهای غیر اخلاقی، تنبیه برای رفتارهای ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور که هدف آن بررسی ارزش ویژه برند مشتری محور از ابعاد مختلف (آگاهی از برند، قدرت پیوندهای برند، مناسب بودن پیوندهای برند، منحصر بفرد ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس که هدف آن اندازه گیری ارزش ویژه برند از نظر کارمندان می باشد. تعداد سوال: ۲۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ارزش رابطه در بازارهای صنعتی اولاگا و همکاران (۲۰۰۵) که هدف آن بررسی ارزش رابطه در بازارهای کسب و کار از ابعاد مختلف (مزایای محصول، مزایای خدمات، مزایای دانش، مزایای ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه دیدگاه ارزشی لوزیر که هدف آن ارزیابی دیدگاه ارزشی افراد از ابعاد مختلف (معنوی، فیزیکی، مذهبی، جامعه، اجتماعی، خانوادگی، مالی، حرفه ای) می باشد. تعداد سوال: ۱۶ تعداد ابعاد ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری اگرت و اولاگا که هدف آن بررسی میزان ارزش درک شده توسط مشتری می باشد. تعداد سوال: ۱۵ شیوه نمره گذاری و ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ارزیابی قابلیتهای یادگیری سازمانی گومز و همکاران (OLC) فدراسیونهای ورزشی ایران که هدف آن ارزیابی قابلیتهای یادگیری سازمانی (OLC) فدراسیونهای ورزشی ایران از ابعاد مختلف (تعهد مدیریت برای یادگیری، تعهد ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین (کریستودوئیلیدز و همکاران، ۲۰۰۶) که هدف آن سنجش ارزش ویژه برندهای آنلاین از ابعاد مختلف (ارتباط عاطفی، تجربه آنلاین، ماهیت خدمات رسانی پاسخ گو، اطمینان، ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه آرزوهای شغلی زنان گری و همکاران (CAS)  که هدف آن سنجش آرزوهای شغلی زنان می باشد. تعداد سوال: ۸ تعداد ابعاد (عوامل): ۲ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌ دارد ...
0

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
 پرسشنامه انواع زورگویی در دانش آموزان از دیدگاه دبیران که هدف آن بررسی انواع زورگویی در دانش آموزان از دیدگاه دبیران (فیزیکی، کلامی، جنسی) می باشد. تعداد سوال: ۱۵ تعداد ابعاد ...
0