پرسشنامه الکس تیمیاي تورنتو (TAS)

پرسشنامه الکس تیمیاي تورنتو (TAS)

پرسشنامه روانشناسی علوم تربیتی مشاوره
پرسشنامه الکس تیمیاي تورنتو (TAS) (دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار) که هدف آن بررسی میزان الکس تیمیا یا دشواری در بروز هبجان ها و ابعاد آن ...
0